Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw, czyli 4,5 mld zł na wsparcie dla MŚP!

Już w lutym 2023 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach konkursu Ścieżka SMART, która jest jednym z czterech priorytetów w ramach nowego Programu FENG na lata 2021-2027. Zastąpi ona znany z poprzedniego programu POIR konkurs o nazwie Szybka Ścieżka i co jest nowością umożliwi ujęcie w jednym projekcie różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia.


Do tej pory przedsiębiorcy składali osobne wnioski o dofinansowanie na część badawczo-rozwojową, na część wdrożeniową, a jeszcze osobne wnioski o dofinansowanie np. na szkolenia pracowników czy na ekspansję zagraniczną. Teraz będą mieli możliwość złożenia jednego wniosku, w którym będą mogli ująć całą ścieżkę rozwoju przedsięwzięcia adekwatnie do potrzeb firmy.

Konkurs przeznaczony będzie:

 • w pierwszej kolejności dla firm z sektora MŚP
 • dla dużych przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, organizacji pozarządowych

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich firm będzie realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast duże przedsiębiorstwa i ich konsorcja wnioski o dofinansowanie w programie FENG będą składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin naboru ma rozpocząć się od lutego 2023 r. i realizowany będzie w trybie ciągłym, 
z miesięcznymi rundami w celu oceny złożonych wniosków, co umożliwi przedsiębiorstwom uzyskanie dofinansowania w dowolnym momencie bez konieczności czekania na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu.

Celem dotacji w ramach Ścieżki SMART jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a także z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją oraz podniesieniem kompetencji pracowników.

Podejście modułowe w ramach Ścieżki SMART jest największą zmianą w stosunku do poprzedniego programu i swego rodzaju eksperymentem. Tym razem przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na całe przedsięwzięcie w jednym wniosku, uwzględniając tzw. moduły składające się na Ścieżkę SMART. Przewidziano aż siedem modułów, z których dwa są obligatoryjne. Co oznacza, że w ramach składanego wniosku powinien być uwzględniony co najmniej jeden moduł obowiązkowy i dowolna liczba modułów fakultatywnych.

Moduły obligatoryjne:

 • prace badawczo-rozwojowe B+R – obowiązkowy dla dużych firm moduł, zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.- wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego).

Moduły fakultatywne:

 • rozwój infrastruktury B+R
  dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, jego celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.– internacjonalizacja czyli umiędzynarodowienie produktów np.: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, ponadto uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia.– rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem tj. doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie nowych kwalifikacji.– cyfryzacja przedsiębiorstw finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
 • zazielenianie przedsiębiorstw
  transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Moduły mogą być ze sobą powiązane i dotyczyć działań, które umożliwiają realizację innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach kolejnych etapów jego rozwoju lub obejmować zakres wpisujący się w moduły, jednak dotyczący różnych, niezależnych i niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć, wynikających z ogólnej strategii rozwoju firmy.

Podstawowe warunki modułów obligatoryjnych:

1. Moduł B+R

 • Obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwa wynosi 1 mln zł, dla MŚP bez limitu.
 • Prace rozwojowe są obowiązkowym elementem projektu B+R, którego efektem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • Nowość rozwiązania lub produktu minimum na poziomie kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

Wsparcie w projekcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

2. Moduł WDROŻENIE INNOWACJI

Przedsiębiorstwa MŚP oraz duże mogą ubiegać się o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub sfinansowane z innych środków lub zakupione przez wnioskodawcę.

Dodatkowe warunki:

 • Nowość rozwiązania lub produktu minimum na poziomie kraju.
 • Dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) i pomoc de minimis.

Przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot (po 4 latach od zakończenia projektu) będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

Poziom
dofinansowania:

Poziom dofinansowania:

 •  badania przemysłowe
  do 80% kosztów kwalifikowanych
 • prace rozwojowe
  do 60% kosztów kwalifikowanych
 • prace przedwdrożeniowe
  90% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis)
  oraz 50 % (usługi doradcze dla MŚP)

Do pobrania:

Kontakt

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju w LPW Grupa

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!