Zrównoważona mobilność miejska – wsparcie dla miast z Polski Wschodniej

PARP ogłosił nabór konkurencyjny wniosków 
w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska” z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Celem działania jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Kto może ubiegać się o dotację:

 • wyłącznie podmioty z makroregionu Polski Wschodniej tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), są to:
 • woj. lubelskie: Chełm, Zamość, Biała Podlaska;
 • woj. podlaskie: Łomża, Suwałki;
 • woj. podkarpackie: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec;
 • woj. świętokrzyskie: Ostrowiec Świętokrzyski;
 • woj. warmińsko-mazurskie: Ełk;
 • woj. mazowieckie: Siedlce, Ostrołęka.
  Ponadto beneficjentami projektów mogą być:
 • miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym;
 • związki i stowarzyszenia utworzone przez ww. miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Poziom dofinansowania:

dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych

Nabór wniosków:

od 12 września 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparte zostaną kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in. takie zadania, jak:

 • zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
 • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:
  w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób
  z niepełnosprawnościami,
  inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany
  z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej),
  digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu). 

Za projekt kompleksowy uznane będzie przedsięwzięcie obejmujące inwestycję w zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech wyżej wymienionych grup.

Budżet:

440 mln PLN

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu! Zróbmy razem projekt!

Napisz lub zadzwoń!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

[email protected] 
tel.: + 48 530 598 099

Zamów bezpłatną konsultację

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!