Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej FENX Działanie 07.01

Wsparcie na inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. 

Kto może ubiegać się o dotację:

 • państwowe instytucje kultury
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową
 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, położonych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • samorządowe instytucje kultury położone w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 • publiczne szkoły artystyczne, publiczne uczelnie artystyczne
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku wnioskodawcami mogą być również:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury
 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe

Nabór jest ogłoszony dla obszaru całej Polski (o lokalizacji projektu decyduje miejsce jego realizacji, a nie miejsce siedziby wnioskodawcy)

Poziom dofinansowania:

do 79,71%

Nabór wniosków:

od 3 czerwca do 30 września 2024

Cel finansowania:

 • wsparcie projektów mających na celu tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym
 • podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawę obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty

Wspierane obszary:

Obszar 1:
Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej):

 • tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym
 • powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • projekty dotyczące infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej), która w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na potrzeby działalności kulturalnej.

Obszar 2:
Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego:

podniesienie atrakcyjności, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty najcenniejszych zabytków w kraju, tj. zabytków:

 • wpisanych imiennie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
 • znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta RP
 • posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego
 • wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ i:
  – położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, lub
  – położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których dominujący zakres rzeczowy (tj. powyżej 50% kosztów kwalifikowanych) stanowią koszty: 

 • robót budowlanych, prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy budynku lub budynkach (w ramach Obszaru 1 budynków zabytkowych lub nie zabytkowych, w ramach Obszaru 2: zabytków zdefiniowanych w pkt. 12 tiret 2 regulaminu), albo 
 • budowy od podstaw nowych budynków infrastruktury kultury – tylko w Obszarze 1 i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach
 • robót oraz prac w istniejących wyrobiskach górniczych – dotyczy wyłącznie kopalni wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii – jako główny element projektu tylko w Obszarze 2

Podstawowe warunki:

 • Cel Obszaru 1 zostanie spełniony, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury objętej projektem będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności kulturalnej
 • Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej

Alokacja:

Łącznie: 800 mln PLN

 • Obszar 1: 600 mln PLN
 • Obszar 2: 200 mln PLN

Dodatkowe informacje:

Komplet informacji o naborze można znaleźć tutaj

Sprawdź swój pomysł! Zainteresowanych uczestnictwem w naborze zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!