Dotacja na inwestycje w dywersyfikację MŚP z sektora HoReCa, turystyka i kultura

Drugi nabór na dofinansowanie do 90% przeznaczone na unowocześnienie lub rozszerzenie działalności MŚP z branż szczególnie dotkniętych przez pandemię | KPO


Subskrybuj na LinkedIn

Kto może ubiegać się o dotację:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

W tym:

 • restauracje, puby, bary, kawiarnie, stołówki, kantyny
 • hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, bazy noclegowe
 • cukiernie, pizzerie
 • firmy cateringowe, zakłady produkcji żywności
 • stacjonarne i mobilne (foodtruck) punkty gastronomiczne z burgerami, kebabami etc.
 • zakłady produkcji sprzętów, akcesoriów, tekstyliów i innych produktów wykorzystywanych w branży

Poziom dofinansowania:

do 90% kosztów netto inwestycji

Nabór wniosków:

od 18 lipca do 20 sierpnia 2024

Cel finansowania:

Wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

Przedmiotem wsparcia są projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, 
 • inwestycje związane z zieloną transformacją
 • inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 • usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000 PLN

Minimalna kwota dofinansowania:

50 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:

540 000 PLN

Kluczowe kryteria:

 • spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku liczonych rok do roku, w porównaniu z 2019 lub 2020 r.
 • w przypadku gdy, przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.
 • rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

Zainteresowała Cię ta dotacja?
Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Zakres branż objętych wsparciem w określonych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!