Ścieżka SMART

Najpopularniejsza dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność.

Cechą charakterystyczną tego programu są moduły, które umożliwiają elastyczne dostosowanie zakresu projektu do potrzeb firmy.

 • Moduły obligatoryjne: badawczo-rozwojowy oraz wdrożenie innowacji
  prace badawczo-rozwojowe B+R – obowiązkowy dla dużych firm moduł, zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej
  – wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego).
 • Moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje

Kto może ubiegać się o dotację:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorstw z innymi firmami
 • konsorcja przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi

Ważne: dla każdej z grup beneficjentów jest przewidziany osobny nabór

Poziom dofinansowania:

wynosi do 80%, wysokość dotacji jest zależna od zakresu, budżetu przedsięwzięcia oraz poszczególnych modułów.

Nabór wniosków:

 • 27 czerwca – 24 października 2024 dla mikro, małych i średnich firm
 • 27 czerwca – 24 października 2024 – dla dużych przedsiębiorstw
 • 10 stycznia 2025 – 28 marca 2025 dla konsorcjów

Cel finansowania:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a także z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją oraz podniesieniem kompetencji pracowników. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

W module B+R można uzyskać dofinansowanie do kosztów procesu badawczego – badań przemysłowych i prac rozwojowych (m.in. koszty wynagrodzeń personelu B+R, koszty aparatury i sprzętu, nabycia wartości niematerialnych i prawnych

W module Wdrożenie innowacji  wśród kosztów objętych wsparciem znajdują się m.in.: zakup gruntów lub nieruchomości zabudowanych, zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Wybrane przykłady kosztów:

 • wynagrodzenia pracowników realizujących prace badawczo rozwojowe (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B)
 • zewnętrzne usługi B+R w ramach kosztów podwykonawstwa np: dodatkowa kadra, wynajem laboratorium, wynajem sprzętu etc.
 • budowa hali dla stworzenia bazy produkcyjnej w ramach części wdrożeniowej
 • zakup lub wynajem aparatury badawczej
 • zakup oprogramowania, licencji lub subskrybcji w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych na etapie inwestycji
 • instalacja fotowoltaiczna w ramach modułu zazielenienia
 • zakup maszyny i urządzeń niezbędnych do stworzenia bazy produkcyjnej oraz świadczenia usług – część wdrożeniowa
 • w ramach modułu internacjonalizacja – sfinansować można udział w targach zagranicznych tj. wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska, transport, zakwaterowanie etc.
 • budowa linii pilotażowej
 • wynajem linii produkcyjnej w celu przeprowadzenia testów wprowadzanych rozwiązań
 • zakup materiały i surowców niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych

Podstawowe warunki modułów obligatoryjnych:

Moduł B+R

 • obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw.
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwa to 1 mln PLN, dla MŚP bez limitu.
 • prace rozwojowe są obowiązkowym elementem projektu B+R, którego efektem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
 • nowość rozwiązania lub produktu minimum na poziomie kraju.
 • obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu, w module Wdrożenie innowacji lub poza projektem.
 • moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

Moduł wdrożenie innowacji

MŚP oraz duże mogą ubiegać się o dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które mogą być dofinansowane w ramach modułu B+R lub sfinansowane z innych środków lub zakupione przez wnioskodawcę.

Dodatkowe warunki:

 • Nowość rozwiązania lub produktu minimum na poziomie kraju.
 • Dofinansowanie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną (poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej) i pomoc de minimis.
 • Przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot (po 4 latach od zakończenia projektu) będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

Alokacja:

 • Łącznie 4,3 mld EURO
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART – nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – 890 mln PLN
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART – projekty na rzecz dostępności – 445 mln PLN
 • Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART – nabór dla konsorcjów –
  130 mld PLN

Sprawdź swój pomysł! Zainteresowanych uczestnictwem w naborze zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Z chęcią porozmawiamy o Twoim projekcie!

Zapraszam do współpracy!

Leszek Skalimowski

Dyrektor ds. Rozwoju

Case study

Fundusze to ludzie, nie tylko pieniądze

Poznaj nasze dotychczasowe działania

Dzięki specjalistom z Grupy LPW Consulting, setki firm rozwijają swoje możliwości

Zobacz wszystkie

Przedsiębiorco z województwa śląskiego

Pozyskaj dofinansowanie dzięki wsparciu ekspertów z LPW Consulting!