Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Organizator konsultacji społecznych dotyczących projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko (dalej zwanego „Projektem”) informuje, że:

Administratorem danych osobowych Pana/ Pani tj. uczestnika konsultacji społecznych realizowanych w ramach Projektu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), podanych w związku z udziałem w prowadzonych w ramach Projektu konsultacji społecznych jest: LPW Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, KRS: 0000703347 (zwana dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

LPW Sp. z o. o.
Żeliwna 38, 40-599 Katowice
nr tel.: 531 622 560, adres e-mail: [email protected]

Dane osobowe podane przez uczestnika konsultacji społecznych będą przetwarzane przez Administratora w celu i na potrzeby niezbędne do udziału Pana/Pani w konsultacjach społecznych, o których mowa w pkt. 1 oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podanie przez uczestnika konsultacji społecznych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, o których mowa w pkt. 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika konsultacji społecznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 4.05.2016), a więc jego Pana/Pani zgoda wyrażona wraz z przystąpieniem do udziału w konsultacjach społecznych. Dane osobowe podane przez Pana/Panią będą przetwarzane jedynie w celu  prowadzenia analiz na potrzeby realizacji Projektu w ramach, którego przeprowadzone są konsultacje społeczne.

Zgoda uczestnika konsultacji społecznych na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów i na potrzeby niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych, o których mowa w pkt. 1, może być w każdej chwili cofnięta, co nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, których Administrator dokonał przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody wyłącza możliwość uczestniczenia w konsultacjach społecznych.

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych osobowych,  ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania podanych danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych w ramach Projektu.

Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika konsultacji społecznych będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowania ich wyników i raportu końcowego w ramach realizacji Projektu wskazanego w pkt. 1  jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2022 r.

Inne wiadomości:

100 mln zł na innowacje w żywieniu. NCBR ogłasiło I konkurs NUTRITECH!

NCBR ogłosiło I konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln zł.