LPW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach pt. „Zastosowanie dużych zbiorów danych tzw. Big Data w procesach modelowania i zarządzania ruchem”.

Celem realizacji projektu jest zbadanie możliwości prowadzenia badań oraz analiz ruchu w oparciu o dane geolokalizacyjne w celu budowy multimodalnego modelu ruchu.

Wartość projektu: 1 478 231,40 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 902 438,57 zł