Projektowanie

Przygotowujemy inwestycje infrastrukturalne w zakresie technicznym poprzez opracowanie:

$

Koncepcji technicznej

$

Programu funkcjonalno-użytkowego

$

Projektów budowlanych i wykonawczych

$

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

$

Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

$

Raportu Oddziaływania na Środowisko

agsdi-globe

Nasi eksperci brali udział w realizacji następujących projektów:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadnia pn. „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną”.

Kielecki Park Technologiczny

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie Inkubatora Logistycznego – pn. Rotterdam Inc

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Doradztwo techniczne wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie przygotowania do realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu”.