ElectroMobility Assistance

To innowacyjna usługa związana z wdrażaniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz obejmująca wszelkie wsparcie dla podmiotów publicznych w zakresie elektromobilności, w szczególności przygotowanie Strategii Elektromobilności. Ustawa daje samorządom nowe możliwości działania w zakresie rozwoju elektrycznego transportu publicznego oraz nakłada nowe obowiązki w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej. W ramach ElectroMobility Assistance oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie we wdrażaniu poszczególnych regulacji wynikających z w/w ustawy, w szczególności: 

$

Analizę kosztów i korzyści

  • Analizę finansowo – ekonomiczną, 
  • Opracowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, 
  • Analizę społeczno – ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji
$

Strefę czystego transportu

Oferujemy usługę wsparcia w tworzeniu Stref Czystego Transportu poprzez przygotowanie prawnie skutecznej uchwały Rady Gminy oraz: 

  • Wyznaczenie granic obszaru Strefy Czystego Transportu 
  • Określenie sposobu organizacji ograniczenia wjazdu do Strefy Czystego Transportu 
  • Wskazanie dodatkowych sposobów poinformowania społeczeństwa o ustanowieniu Strefy Czystego Transport
$

Dostosowanie planu transportowego

W przypadku, gdy Analiza Kosztów i Korzyści wykaże zasadność wykorzystania w publicznym transporcie zbiorowym autobusów zeroemisyjnych to Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązana jest, w ciągu roku od wejścia w życie Ustawy o elektromobilności, do dostosowania Planu Transportowego w tym zakresie, także przy udziale mieszkańców

$

Strategia elektrmobilności

Strategia elektromobilności jest podstawowym dokumentem służącym wdrażaniu rozwiązań w zakresie elektromobilnościjednostakach samorządu terytorialnego. Przygotowujemy plan wdrożenia elektromobilności mając na uwadze aktualny stan systemu komunikacyjnego w JST, stan jakości powietrza oraz systemu energetycznego. Poprzez diagnozę, przechodzimy do celów, wyznaczając plan działań i wskazując możliwości finansowania zewnętrznego. 

agsdi-globe

Nasi eksperci brali udział w realizacji następujących projektów:

Miasto Gorzów Wielkopolski

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Miasto Zabrze

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017 2026 z elementami elektromobilności.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie

opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”.